VOP

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ a VZÁJEMNÉ VZTAHY

1. Obchodní společnost Döllken CZ s.r.o., se sídlem Na Radosti 414, 155 21 Praha 5, IČ: 25128370, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Měst- ským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52063 (dále jen „Döllken“) tímto vyhlašuje s platností na dobu neurčitou, a to od 1. ledna 2015, tyto obchodní podmínky Döllken CZ s.r.o., jichž účelem je úpra- va práv a povinností vyplývajících z obchodních vztahů v oblasti:

i. prodeje produktů interiérových lišt, profilů a doplňků (dále jen „Produkty“) mezi Döllken, jakožto dodavatelem, a jejími obchodními partnery, jakožto odběrateli; a

ii. komisního prodeje produktů mezi Döllken, jakožto komitentem, a jejími obchodními part- nery, jakožto komisionáři. (dále jen „Obchodní podmínky“)

2. Obchodním partnerem Döllken (dále jen „Part- ner“) se stává fyzická nebo právnická osoba pod- nikající v oblasti podlahových krytin a staveb, která předloží Döllken doklady o svém podnikatel- ském oprávnění a o své právní subjektivitě (výpis z obchodního rejstříku, osvědčení o přidělení daňového identifikačního čísla, kopie živnosten- ského listu a číslo občanského průkazu u fyzic- kých osob) (dále jen „identifikační údaje“), se kterou Döllken uzavře kupní nebo komisionářkou smlouvu (dále společně jako „Smlouva“). Partner bere na vědomí, že je povinen tyto identifikační údaje průběžně aktualizovat.

 1. Vzájemné vztahy mezi Döllken a Partnerem jsou takové, že
  1. Döllken Partnerovi na základě uzavřené kupní smlouvy a jeho jednotlivých objed- návek dodává lišty a profily do interiérů dle své aktuální produktové nabídky (dále jen „produkty“) a za podmínek dále stanovených na něj převádí vlastnické právo k těmto pro- duktům. Partner je pak povinen produkty dle potvrzených objednávek ze strany Döllken převzít a zaplatit za ně stanovenou kupní cenu. Partner tyto produkty dále prodává svým zákazníkům na základě vlastní cenové politiky jako nezávislý subjekt.nebo
  2. Döllken Partnerovi na základě komisionářské smlouvy předá produkty uvedené v Sezna- mu zboží, který je přílohou smlouvy. Partner jako komisionář je povinen vlastním jménem a na účet Döllken jako komitenta tyto produkty prostřednictvím své obchodní sítě prodávat. Partner Döllken průběžně informuje o stavu prodeje zboží a ve stanovené době převádí na komitenta výtěžek z prodeje Produktů. Komisionářská smlouva se uzavírá pouze pro účely prvního závozu zboží. V případě zájmu Partnera o další dodávky uzavře Döllken s Partnerem Kupní smlouvu podle článku 3 písm. i.Partner a jeho zaměstnanci nejsou zaměstnanci ani reprezentanty Döllken a ne- mají právo reprezentovat, zastupovat nebo jednat jménem Döllken.
 2. Pokud je to ve Smlouvě výslovně stanoveno, jsou tyto Obchodní podmínky nedílnou součástí Smlouvy. Ustanovení Smlouvy mají přednost před ustanove- ními těchto Obchodních podmínek.

II. OBJEDNÁVKY

1. Jednotlivé obchodní případy se uzavírají na zákla- dě písemných objednávek Partnera, pokud nebude

dohodnuto jinak. Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti:

i. firmu a sídlo Partnera

ii. IČ a DIČ, pokud je Partner registrován jako plátce DPH

iii. kontaktní osobu a telefon

iv. adresu příjemce, pokud se liší od adresy sídla společnosti

v. kód, popis a množství požadovaného produktu

vi. jednotkovou kupní cenu požadovaného pro- duktu a to bez daně z přidané hodnoty

vii. způsob dodání

viii. podpis nebo jméno oprávněného zaměstnan- ce či zástupce Partnera

2. Partner může objednávat produkty také na zákla- dě nabídky ze strany Döllken (dále jen „oficiální nabídky Döllken“). V případě, že Partner nebude objednávat produkty na základě oficiální nabídky Döllken, plně odpovídá za všechny vzniklé chyby a nedostatky takové objednávky.

3. Döllken se zavazuje potvrdit přijetí objednávky do 2 pracovních dnů po jejím obdržení. V případě, že objednávku nebude možné ze strany Döllken pro její věcnou nesprávnost přijmout, zavazuje se Döllken tuto skutečnost Partnerovi sdělit taktéž do 2 pracovních dnů po obdržení objednávky.

4. Döllken a Partner se dohodli, že elektronická forma objednávky a elektronické potvrzení objednávky jsou rovnocenné písemné formě těchto úkonů a mají pro oba tutéž závaznost.

5. V případě komisního prodeje bude Döllken dodávat Produkty dle potřeby a dohody s Partnerem.

III. CENA DODÁVEK

1. Kupní cena produktů dodávaných Partnerovi na základě potvrzené objednávky bude určována podle platného ceníku nebo na základě oficiálních nabídek Döllken.

2. Ceny uvedené v cizích měnách budou přepočítány na korunové měsíčním kurzem devizy pro prodej, vyhlášených k začátku měsíce ČNB, pokud nebude smluvními stranami sjednáno jinak.

3. Sjednání fakturace v cizích měnách dle předchozího odstavce proběhne výlučně tehdy, kdy Partner uvede na zaslané objednávce svůj požadavek na fakturaci v cizí měně a příslušní pracovníci Döllken zařazení v odchodním popř. logistickém oddělení písemně zpětně tento požadavek na fakturaci v cizí měně Part- nerovi a potvrdí v rámci potvrzení celé objednávky. Partner však bere na vědomí, že takové určení kupní ceny je závazné a není možné jej po dni fakturace měnit. Partner je dále povinen ve stanovené měně na příslušný účet Döllken zaplatit.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Döllken poskytuje svým obchodním Partnerům následující platební podmínky:

a) platba předem
b) platba na fakturu
c) platba v hotovosti, nebo platební kartou

a) Platba předem

V případě platby předem se Partner zavazu-

je zaplatit za objednané produkty kupní cenu včetně daně z přidané hodnoty před samotným dodáním a to na základě zálohové faktury vy- stavené Döllken.

b) Platba na fakturu

Na základě předložení Partnerovy poslední možné účetní rozvahy a výkazu zisků a ztrát posoudí finanční oddělení Döllken možnost dodání objednaných produktů na základě da- ňového dokladu a to se základní splatností 14 dní. V případě povolení takové fakturace sta- noví Döllken ve Smlouvě maximální možnou výši vystavených a nezaplacených faktur (dále jen „kredit“). V případě prodlení s úhradou díl- čí faktury je Partner povinen Döllken zaplatit ve lhůtě 14 dnů smluvní pokutu ve výši 0,1% z nezaplacené částky. Partner bere na vědomí, že v případě prodlení s úhradou dílčí faktury včetně fakturované smluvní pokuty si Döllken vyhrazuje právo pozastavit další dodávky ob- jednaných produktů a služeb a to do doby jejich plného splacení.

c) Platba v hotovosti a platební kartou

Na základě předchozí dohody mezi Döllken a Partnerem je možné vydat zákazníkovi zboží proti platbě v hotovosti. Výše hotovosti, kterou je Döllken oprávněna přijmout v hotovosti je omeze- na dle příslušných právních předpisů.

Döllken přijímá platební karty VISA, MASTERCARD, MAESTRO.

2. Faktura či zálohová faktura bude považována za zaplacenou ve chvíli, kdy bude odpovídající částka připsána na účet Döllken.

3. Všechny částky poukazované na účet Döllken musí být prosté jakýchkoliv poplatků a nákladů. Veškeré náklady spojené s platbou jednotlivých faktur hradí Partner.

4. Faktury pod 2.000,- Kč bez DPH Döllken gene- rálně účtuje v hotovosti. Odběry zboží v celkové fakturační hodnotě pod 500,- Kč bez DPH jsou zpoplatněny manipulačním poplatkem 120,- Kč bez DPH.

V. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU

1. Společnost Döllken je oprávněna požadovat zajištění závazku zaplatit kupní cenu. Bylo-li smluveno zajištění závazku zaplatit kupní cenu, je kupující povinen ve smluvené době, jinak včas před dobou sjednanou pro dodání zboží, předat prodávajícímu doklady prokazující, že zapla- cení kupní ceny bylo zajištěno v souladu se smlouvou. Nesplní-li kupující tuto povinnost, může prodávající odepřít dodání zboží do doby předání těchto dokladů. Jestliže kupující nezajistí zaplacení kupní ceny v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené prodávajícím, může prodávající od smlouvy odstoupit.

2. Přiměřený způsob zajištění bude sjednán v kupní smlouvě.

3. Bylo-li zajištění sjednáno, je Partner povinen toto zajištění prokázat nejpozději spolu s první objed- návkou Produktů. Pokud Partner tuto povinnost nesplní, je Döllken oprávněna odepřít dodání ob- jednaných Produktů.

VI. DODACÍ PODMÍNKY

 1. Partner bere na vědomí, že Döllken je při plnění dodacích termínů u jednotlivých objednávek Part- nera plně závislá na dodávky ze strany výrobců a jiných dodavatelů. Döllken se zavazuje vyvinout maximální úsilí ke splnění termínu dodávky po- žadovaného ze strany Partnera, avšak neručí za jeho nedodržení. Všechny termíny dodání, které budou ze strany Döllken potvrzeny, jsou potvrzeny pouze jako předběžné.
 2. Povinnost dodat produkty dle potvrzených objed- návek je v případech osobního převzetí splněna ze strany Döllken předáním produktů Partnero- vi nebo kontaktní osobě, kterou Partner uvede v objednávce. V ostatních případech je povinnost dodat produkty dle potvrzených objednávek ze strany Döllken splněna předáním prvnímu do- pravnímu přepravci.
 3. V případě, že produkty nevykazují žádnou právní ani faktickou vadu, je Partner je povinen produkty převzít a jejich převzetí potvrdit na dodací list Döllken. Pokud produkty vykazují známky poško- zení, není Partner povinen tyto produkty převzít, případně musí tuto skutečnost – pod sankcí ztráty možnosti následného uplatnění nároků z odpo- vědnosti za vady u Döllken – uvést do dodacího čipřepravníholistu.Totéžplatíipropřípadypo- rušeného či jinak znehodnoceného originálního obalu. Partner je dále povinen neprodleně sdělit výše uvedené skutečnosti Döllken.
 4. Místem dodání produktů je sklad Döllken v Praze 5, ulice Na Radosti 414, operován logistickou firmou CRAISS s.r.o., ve skladovém areálu Business Park Zličín (dále jako „sklad Döllken“). Partner bere na vědomí, že při osobních odběrech mohou být zaměstnanci Partnera vyzváni k předložení iden- tifikačního dokladu.
 5. Dodání produktů do jiného místa než je sklad Döllken je možné po předchozí písemné dohodě Stran (nebo po potvrzení požadavku specifiko- vaného v objednávce produktů). Náklady vzniklé z přepravy nese Partner.
 6. Pokud objednávka přesáhne částku ve výši 10.000,- Kč bez DPH, zajistí Döllken dopravu ob- jednaných produktů na vlastní náklady do provo- zovny Partnera v České republice, nebo na jinou adresu určenou ve Smlouvě nebo v objednávce, ale také v České republice.
 7. Přesné datum dodání bude Partnerovi sděleno minimálně jeden pracovní den před uskutečněním dodávky. V případě nestandardních dodacích poža- davků (speciální manipulace, stěhování, doprava s pevným časem dodání apod.) hradí Partner takto vzniklé náklady v plné výši, pokud nebude na zá- kladě písemné dohody stanoveno jinak.
 8. Döllken má právo pozastavit plnění jakékoli objed- návky z důvodu neplnění dojednaných podmínek. Tyto důvody vždy Döllken Partnerovi neprodleně sdělí.
 9. V případě nevyzvednutí řádně objednaného zboží Partnerem bude Döllken účtovat storno poplatek ve výši 15% nákupní ceny.

10. Za dodání zboží na dobírku je Partnerovi účtován poplatek za poštovné a balné ve výši 120,- Kč za každou zásilku.

11. Rezervace zboží – Döllken drží rezervaci jeden měsíc ode dne objednání. V případě prodloužení rezervace je potřeba aby si Partner dohodl termín dodání. K tomuto datu bude zboží připraveno.

VII. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, VLASTNICKÉ PRÁVO A NÁHRADA ŠKODY

1. Partner bere na vědomí, že na jednotlivé produk- ty se vztahuje záruční doba, jejíž délka je dána podle druhu zboží. Záruční doba běží od ode- vzdání věci kupujícímu; byla- li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Dále se v tomto ohledu uplatní ustanovení ob- čanského zákoníku, z.č. 89/2012 Sb., v platném a účinném znění (dále jen „NOZ“), upravující záruku za jakost.

2. Záruční podmínky jsou pak totožné se standard- ními záručními podmínkami jednotlivých výrobců, pokud není písemně ujednáno jinak.

3. Vlastnické právo k objednaným produktům je pře- vedeno na Partnera nebo na třetí osobu v případě komisního prodeje úplným uhrazením kupní ceny.

4. Je-li Partner komisionářem, odpovídá za škodu na Produktech, která vznikne v době od převzetí Produktů Partnerem do jejich vydání třetí osobě (kupujícímu) nebo Döllken.

5. V souladu s § 2952 NOZ se hradí skutečná škoda a to, co poškozenému ušlo (ušlý zisk). Záleží- li skutečná škoda ve vzniku dluhu, má poškozený právo, aby ho škůdce dluhu zprostil nebo mu po- skytl náhradu.

6. V případě vrácení řádně objednaného zboží kupu- jícím účtuje Döllken Partnerovi smluvní poplatek ve výši 25% z nákupní ceny. Možnost vrácení zboží je limitováno jedním měsícem od data koupě a celou balicí jednotkou. Produkty z otevřených balení a dodávek po menší než balicí jednotce Döllken neodebírá zpět.

7. V případě žádosti vrácení u produktů, které byly vyrobeny na zakázku a dle řádné objednávky a Döllken nemá pro tyto produkty žádné jiné uplat- nění, vyhrazuje si Döllken odmítnout vratku těchto Produktů od Partnera.

8. V případě požadavku na výměnu řádně objedna- ného zboží, bude po jeho odsouhlasení od Döll- ken, možno zboží vrátit a Partnerovi bude účtován poplatek 15% z nákupní ceny.

VIII. NEBEZPEČÍ ŠKODY

1. Nebezpečí škody na Produktech (tj. nebezpečí ztráty, zničení, poškození nebo znehodnocení) přechází na Partnera v době převzetí zboží.

2. V případě, že byla Partnerem zvolena možnost osobního převzetí a byl určen den, popřípadě čas převzetí, ale Partner Produkty nepřevzal včas, přechází na Partnera nebezpečí škody okamžikem, kdy Produkty převzít měl, avšak nepřevzal.

3. Má-li Döllken předat Produkty dopravci, přechází na Partnera nebezpečí škody předáním prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení.

IX. OSTATNÍ PRÁVA A POVINNOSTI DÖLLKEN A PARTNERA

1. Döllken prohlašuje, že zajišťuje plnění veškerých povinností stanovených zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech v platném znění, zejména, že veškeré obaly, ve kterých bude Partnerovi dodávat pro- dukty, budou předplaceny buď přímo výrobcem, Döllken nebo jejím dodavatelem.

2. Partner souhlasí ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních technolo-

gií, v platném znění, s využitím svého elektronické- ho kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení Döllken. Tento souhlas může Partner odmítnout oznámením o odmítnutí souhlasu adresovaným Döllken na jeho elektronickou adresu.

3. Partnerovi nevznikají žádná práva na používání re- gistrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, patentů, fotografií, manuálů Döllken či dalších firem, jejichž produkty se vyskytují v obchodní nabídce Döllken, pokud není zvláštní smlouvou stanoveno jinak.

4. Veškeré skutečnosti obchodní, ekonomické a tech- nické povahy, zejména konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti souvise- jící s Döllken a Partnerem, se kterými Döllken a Partner při vzájemné obchodní spolupráci přijdou do styku, jsou obchodním tajemstvím. Döllken i Partner se zavazují zachovat mlčenlivost o uve- dených skutečnostech a informacích, které označí jako důvěrné, a to až do doby, kdy se informace této povahy stanou obecně známými za předpo- kladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti. Při porušení této povinnosti se uplatní příslušná ustanovení NOZ.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro obchodní případy uzavírané mezi Döllken a Partnerem ode dne jejich vyhlášení. Döllken si vyhrazuje právo obchodní podmínky změnit v případě změny ob- chodní politiky společnosti a příslušných právních norem. Nové znění obchodních podmínek vyhlásí Döllken vhodným způsobem nejméně jeden měsíc před datem jejich účinnosti. V případě, že Partner s novým zněním obchodních podmínek nebude souhlasit, je oprávněn to písemně oznámit Döll- ken a to ve lhůtě jednoho měsíce od vyhlášení nového znění.

2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustano- vení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje.

3. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

4. Ostatní práva a povinnosti těmito obchodními pod- mínkami neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními NOZ.

5. Veškeré spory, které vzniknou na základě těchto obchodních podmínek a uzavřených navazujících smluv a v souvislosti s nimi, budou s konečnou plat- ností řešeny rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. Rozhodčí řízení se bude konat v Praze.


All rights reserved.
Copyright © 2018–2018, Döllken RENTAL
Nastartujto.cz